Nieruchomości Poznań

Wyselekcjonowane oferty nieruchomości z rynku wielkopolskiego

Podział administracyjny Poznania

Poznań jest stolicą województwa wielkopolskiego, które tworzy 35 powiatów i 226 gmin. W mieście tym znajduje się wiele konsulatów. Poznań jest członkiem Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich. W Poznaniu zarządza 37 radnych oraz Prezydent Miasta.

Obszar Poznania podzielony jest pomiędzy 42 jednostki pomocnicze miasta, zwane osiedlami.
Mieszkańcy każdej jednostki pomocniczej wybierają radę osiedla, która jest organem uchwałodawczym i składa się z 15 członków. W przypadku, gdy osiedle zamieszkuje więcej niż 20 tys. mieszkańców, rada osiedla ma 21 członków. Organem wykonawczym jednostek jest zarząd osiedla. Na czele zarządu stoi przewodniczący zarządu osiedla. Urząd Miasta Poznania powołał specjalnie Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, który sprawuje nadzór nad ich działalnością oraz współdziała z osiedlami.

Osiedla mają za zadania prowadzić działania dotyczące rozwoju i funkcjonowania infrastruktury technicznej, lokalnych dróg i parkingów, rozwoju oświaty, rekreacji i sportu oraz kultury. Osiedla obowiązkowo muszą dbać o dobre mienie miasta, porządek oraz prowadzić działania związane ze stanem środowiska i zieleni miejskiej. Zadaniem jego jest także podejmować działania związane ze świadczonymi usługami poprzez jednostki organizacyjne miasta.


Dodaj komentarz