Nieruchomości Poznań

Wyselekcjonowane oferty nieruchomości z rynku wielkopolskiego

DziaLka do nabycia w miejscowości Legionowo o powierzchni 2424.00m2

DziaLka na sprzedaz Legionowo Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na szczycie wzniesienia polana. Możesz zamieszkać w pięknym lesie, a jednocześnie pod ręką cywilizacji. Legionowski/legionowo/legionowo/bukowiec drugi. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Najważniejsze dla przyszłego inwestora postanowienia planu to:. Dopuszcza się lokalizację usług podstawowych a także nieuciążliwych wbudowanych w budynek mieszkalny. 3) wyłączenie gruntów leśnych z produkcji (trwałego wylesienia) do 20% powierzchni leśnej na działce oraz nie więcej niż (. Po sąsiedzku kilka nowych domów, budowane są nowe. **okazja** dobra cena** miejscowy plan zagospodarowania**zalesiona dzialka**wszystkie media 50 m od dzialki. 2) zakaz realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce. ) a także 300 m2 na działkach większych niż 1000 m2 z obowiązkiem zachowania drzewostanu leśnego na pozostałej powierzchni a także powierzchni biologicznie czynnej;. 1) zakaz podziału działek na działki o pow mniejszej niż 1500 m2. Dla terenów wydzieleń wewnętrznych w obrębie jednostek mn ustala się :. Plan wyklucza lokalizowanie budynków gospodarczych (za wyjątkiem garażowych) wolnostojących, w szczególnych przypadkach dopuszcza się realizacje budynków gospodarczych, garażowych, handlowo-usługowych jako dobudowanych do istniejących budynków na granicy działki sąsiadującej o wysokości max 4,0 m a handlowo-usługowych – 5,0 m. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 2,5 kondygnacje – 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu. – na działkach leśnych, oznaczonych na rysunku planu graficznie jak i symbolem mnl – obowiązuje:. Działka leśna porośnięta sosnami, na sporym wzniesieniu opadającym w kierunku drogi.

Tags: , ,


Dodaj komentarz