Nieruchomości Poznań

Wyselekcjonowane oferty nieruchomości z rynku wielkopolskiego

DziaLka do sprzedania w miejscowości Halinów o powierzchni 1441.00m2

DziaLka na sprzedaz Halinow 8) minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 800,. 2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej – do 15 m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,. Według aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy halinów (wypis z dn. 2154 mieszcząca się w miejscowości okuniew, gmina halinów posiada następujące przeznaczenie:. – ustala się, że obszar ten będzie zaopatrywany w wodę z wodociągu grupowego (z istniejącego ujęcia). Pod zabudowę mieszkaniową” następujące warunki inwesowania:. Teren zabudowy mieszkaniowej, teren upraw rolnych a także ogrodniczych” zgodnie z załączonym wyrysem. Zastosowanie dachów dwu- a także wielospadowych a także nachyleniu połaci w grannicach 35 – 45 stopni i tradycyjnych materiałów wykończeniowych,. 1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach wolnostojącej oraz bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek,. – działka mieszcząca się jest na terenie warszawskiego obszaru krajobrazu chronionego. – do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni własnych na działkach. 2011): „działka (nieruchomość) nr ewid. 11) powierzchnia biologicznie czynna działki nine może bybć mniejsza niż 60% jej powierzchni,. Plan ustala na terenie „mn tzn. 10) dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych wbudowanych, których uciążliwość nie wykracza poza obiekt budowlany,. Wodociągi a także zaopatrzenie w wodę. – działka zlokalizowana jest naterenie o przeznaczeniu: „mn, r tj. Polną (12 m szerokości) oraz drogą dojazdową (6 m szerokości).

Tags: , ,


Dodaj komentarz